ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ονομάζουμε την επαναφορά των χρήσιμων υλικών στο φυσικό και οικονομικό κύκλο . Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθηση τους για την παραγωγή νέων προϊόντων είναι μια αλυσίδα ενεργειών που στοχεύουν

Στη φόρτιση το περιβάλλοντος με μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων , εφ' όσον ένα μέρος του βάρος των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί ανακυκλώσιμα υλικά .

Στην εξοικονόμηση ενέργειας , πρώτων υλών και συναλλάγματος . Η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια από ότι όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό π.χ στο γυαλί γίνεται οικονομία ενέργειας 30% ενώ στο αλουμίνιο μπορεί να φτάσει μέχρι 95% . Η οικονομία αυτή γίνεται πιο σημαντική με το δεδομένο ότι οι πρώτες ύλες εισάγονται από το εξωτερικό.


ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Όταν η διαλογή των χρήσιμων υλικών γίνεται πριν τη συλλογή των απορριμμάτων λέγεται διαλογή στη πηγή και έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της μείωσης του κόστους συλλογής και μεταφοράς. Η διαλογή στη πηγή μπορεί να αφορά πολλούς τύπους υλικών όπως χαρτιά και χαρτοκιβώτια , γυαλιά , μέταλλα , ορισμένα πλαστικά , υφάσματα.


Προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήματος διαλογή στη πηγή είναι η συμμετοχή των κατοίκων που θα διαχωρίζουν τα υλικά και θα τα αποθηκεύουν σε διαφορετικά δοχεία, πολλές φορές είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να πειστεί για την χρησιμότητα της μεθόδου και να εφαρμόζει σωστά τη διαλογή. ?λλη μια προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος είναι η ύπαρξη αγοράς για τα υπό ανάκτηση υλικά που θα αποφέρει κάποια έσοδα για να καλυφθούν οι δαπάνες.


Εκτός από τη διαλογή στη πηγή μπορεί να γίνει και διαλογή με μηχανικά μέσα μετά από τη φάση της συλλογής μεταφοράς. Τα βασικά στάδια είναι ο τεμαχισμός , το κοσκίνισμα , ο μαγνητικός διαχωρισμός και ο αεροδιαχωρισμός. Έτσι ξεχωρίζονται τα μέταλλα τα γυαλιά το χαρτί και τα πλαστικά ότι απομένει είναι οργανική ουσία κατάλληλο για παραγωγή ζωοτροφή και λίπασμα.


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ

Είναι η πιο απλή και οικονομικά πρόσφορη μέθοδος διάθεσης. Με τη μέθοδο αυτή τα απορρίμματα διαστρώνονται σε διαδοχικές στρώσεις μέχρι συνολικού πάχους 2,5 -3 μ. Κάθε καινούργια στρώση καλό είναι να εναποτίθεται αφού η θερμοκρασία της προηγούμενης στρώσης έχει κατέβει στη θερμοκρασία του εδάφους . Κάθε καινούργια στρώση πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο αδρανές υλικό τουλάχιστον 20εκ. ( χώμα , άμμος κ.τ.λ) Αυτή η επικάλυψη περιορίζει τη δυσοσμία τα έντομα τα τρωκτικά και προστατεύει τα υλικά από αυτανάφλεξη. Οι χώροι υγειονομικής ταφής ή αλλιώς όπως ονομάζονται ΧΥΤΑ πρέπει να επιλέγονται σε κατάλληλες από υδρογεωλογική άποψη περιοχές . Στη διάρκεια λειτουργίας του χώρου πρέπει να γίνεται έλεγχος των στραγγισμάτων που προκύπτουν από την αποσύνθεση των απορριμμάτων και από την διείσδυση στη μάζα τους των νερών της βροχής , για να μην ρυπαίνονται τα υπόγεια νερά και τα πηγάδια.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΧΥΤΑ

Η αποκατάσταση του τοπίου είναι η τελευταία παρέμβαση σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και αφορά την ολοκλήρωση των φυτοτεχνικών έργων . Μιλάμε για ολοκλήρωση γιατί τα έργα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από την στιγμή επιλογής του χώρου και να ακολουθούν την ολοκλήρωση κάθε πρανούς .

Τα έργα φυτοκάλυψης που προτείνονται ισχύουν με την προϋπόθεση ότι όλα τα υπόλοιπα έργα που αφορούν την μορφολογία των πρανών , την ποιότητα του τελικού υλικού επικάλυψης , τον τρόπο που αυτό έχει τοποθετηθεί , την διευθέτηση των διασταλαζόντων νερών καθώς και του βιοαερίου που παράγεται έχουν γίνει με σωστό τρόπο.

Αμέσως μετά τα έργα βελτίωσης του εδάφους ακολουθεί η σπορά ποωδών. Αφού τα ποώδη ολοκληρώσουν ένα βλαστικό κύκλο τα κόβουμε αφήνοντας τα φυτικά υπολείμματα στο έδαφος και προχωράμε στη φύτευση ξυλωδών ειδών .

Για τη σπορά απαιτούνται 10 έως 20 γραμμάρια σπόρων το τετραγωνικό μέτρο . Ο χρόνος της σποράς συνήθως είναι φθινόπωρο ή αρχές άνοιξης ενώ τα ξυλώδη φυτεύονται σε ηλικία 1ή 2 ετών σε πρανή στα οποία έχουν ανοιχτεί αυλάκια . Τα αυλάκια σκάβονται σε απόσταση περίπου 1 μέτρου μεταξύ τους και πλάγια με γωνία 15 μοιρών . Με αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται καλύτερα τα νερά των βροχών ενώ μειώνεται παράλληλα και ο κίνδυνος διάβρωσης .

Για να επιλέξουμε τα κατάλληλα είδη ξεκινάμε με έρευνα της υπάρχουσας στην ευρύτερη περιοχή βλάστησης . Η επιλογή των ειδών πρέπει να γίνει με γνώμονα τις υπάρχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος . Όσον αφορά τη σπορά με ποώδη η χρήση ψυχανθών θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω του ότι τα φυτά αυτά έχουν την ικανότητα δέσμευσης του αζώτου με βακτήρια που απατούνται στις ρίζες τους. Έτσι λοιπόν εμπλουτίζεται το έδαφος με άζωτο . Από τα ξυλώδη είδη η ψευδοακακία είναι ένα αρκετά ανθεκτικό είδος ικανό να προσαρμοστεί στις δύσκολες εδαφικές συνθήκες των ΧΥΤΑ. Τα πεύκα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αλλά σε μίξη με άλλα είδη . Οι πευκοβελόνες τους αποικοδομούνται δύσκολα και αργά με αποτέλεσμα την μακροχρόνια δέσμευση θρεπτικών ουσιών .

Ο συνδυασμός δένδρων και θάμνων που θα φυτεύονται σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους αποτελεί καλή λύση . Δεν πρέπει να επιλέγονται είδη που έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και θρεπτικές ουσίες γιατί αυτά πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα .

Εκτός από τα ξυλώδη είδη πρέπει να γίνει και σωστή επιλογή των ποώδων . Η χρησιμοποίηση αγρωστωδών σε μεγάλη κλίμακα πρέπει να αποφεύγεται γιατί αυτά ευνοούν την ανάπτυξη των τρωκτικών . Είναι σκόπιμος ο συνδυασμός τους με ψυχανθή για να εμπλουτιστεί το έδαφος με άζωτο . Μερικά ψυχανθή είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το τριφύλλι , το αγριοτριφύλλι , η λούπινα , μελίλωτος . Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εύρεσης των σπόρων είναι η συλλογής τους από τα είδη που υπάρχουν στη γύρω περιοχή ή έχουν φυτρώσει στο χώρο . Με αυτό τον τρόπο επιλέγουμε σπόρους από άτομα φυτών , που είναι προσαρμοσμένα στις εκάστοτε συνθήκες του χώρου.

Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr