ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ


Η ορθή περιβαλλοντικά διαχεiριση των αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει την ασφαλή διάθεση ή ανακύκλωσή τους και την αλλαγή των μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Κάθε ρύθμιση για τη διάθεση των απορριμμάτων θα πρέπει να έχει στόχο την προστασία της δημόσιας της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση του περιβάλλοντος από επιβλαβείς συνέπειες και να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Στόχος της ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης των απορριμμάτων είναι να προαχθεί και να γίνει πραγματικότητα η προστασία του περιβάλλοντος της γης, η αειφόρος - βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες και η προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 διεθνώς τα στερεά απόβλητα κατέληγαν σε χωματερές χωρίς ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της ρύπανσης του υπεδάφους.

Στη χώρα μας αυτό συμβαίνει δυστυχώς ακόμη και σήμερα με αποτέλεσμα να έχουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις από τη ρύπανση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Ως θέσεις χωματερών επιλέγονταν και επιλέγονται φυσικές κοιλότητες σε απομακρυσμένες περιοχές από αστικές περιοχές, σε λατομεία που δεν λειτουργούν κ.λ.π.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της σχετικής με τα απορρίμματα σήμερα προσφέρονται πολλά συστήματα επεξεργασίας των απορριμμάτων και υπάρχει μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων που λειτουργεί σε όλες τις χώρες.

Οι μέθοδοι επεξεργασία και διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι η υγειονομική ταφή, η ανάκτηση υλικών, η καύση για παραγωγή ενέργειας, η πυρόλυση, η λιπασματοποίηση, η μεθανογέννεση και η καύση των οικιακών απορριμμάτων σε κλίβανο παραγωγής τσιμέντου.

Υγειονομική ταφή
Ανάκτηση υλικών από τα απορρίμματα
Καύση για παραγωγή ενέργειας
Λιπασματοποίηση
Πυρόλυση
Μεθανογέννηση
Καύση των οικιακών απορριμμάτων σε κλίβανο παραγωγής τσιμέντου
Μηχανικός διαχωρισμός
Κομποστοποίηση οργανικών

Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr