ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Σήμερα απουσιάζει από τη χώρα μας ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός για την Περιβαλλοντική Διαχείριση των Απορριμμάτων. Επιπλέον λείπουν και συγκεκριμένες προτάσεις για το πως μπορεί να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες υποδομές για τη συλλογή κι ανακύκλωση των υλικών, με προτεραιότητα στο χαρτί. Η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης θέλοντας να συμβάλει στο διάλογο που πρέπει να ξεκινήσει για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην προσπάθεια μείωσηςκαι ανακύκλωσης των απορριμμάτων αλλά και στην επεξεργασία ενός μοντέλου για την οργάνωση της ανακύκλωσης κατ’αρχή στις μεγάλες πόλεις καταθέτει τις πιο κάτω προτάσεις με στόχο να παρακινήσει σε συζήτηση και επιπλέον επεξεργασίες.

1. Ο ΡΟΛΟΣ, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και την εθνική πολιτική μέσα από διάλογο, προσδιορίζει τους ποιοτικούς και ποσοστικούς στόχους μείωσης ανακύκλωσης των απορριμμάτων,
 • έχει την ευθύνη εφαρμογής των κανόνων και των νόμων,
 • έχει την εποπτεία και τους μηχανισμούς ελέγχου για την υλοποίηση των στόχων και την εγγύηση της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης διαχείρισης,
 • διαθέτει το αρχικό κεφάλαιο για την στήριξη των προγραμμάτων και τη λειτουργία του Οργανισμού Αποβλήτων και Ανακύκλωσης
 • έχει την ευθύνη δημιουργίας παράλληλου –προς το υπάρχον σύστημα συλλογής απορριμμάτων προς τελική διάθεση –δικτύου συλλογής υλικών προς ανακύκλωση κι επαναχρησιμοποίηση μέσω συμφωνιών, οικονομικών εργαλείων, κινήτρων κι αντικινήτρων, είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης (Ο.Α.Α.) Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.


Ο ΟΑΑ:

 • έχει την ευθύνη υλοποίησης των στόχων που καθορίζει η εθνική πολιτική για τη μείωση κι ανακύκλωση των απορριμμάτων,
 • συντονίζει, παρακολουθεί, εποπτεύει, αλλά και σχεδιάζει πολιτική που εισηγείται στη νομοθετική εξουσία,
 • επιβάλει τέλος ανακύκλωσης / πράσινο φόρο για κάθε μη επιστρεφόμενη συσκευασία και υλικό ή προϊόν που μετατρέπεται σε απόβλητο μετά τη χρήση του,
 • συγκεντρώνει τους πόρους από την επιβολή τέλους γιανα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των στόχων, προγραμμάτων, υποδομής, επενδύσεων, ενημέρωσης,
 • υπογράφει μετά από διαγωνισμό συμφωνίες 5ετούς διάρκειας και επιδοτεί εταιρίες και φορείς ανακύκλωσης για αλλαγές με στόχο τη μείωση των απορριμάτων, την επαναχρησιμοποίηση ή την συλλογή κι ανακύκλωση απορριπτόμενων υλικών και προϊόντων.


Ο Ο.Α.Α. αποτελείται από τα εξής όργανα:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του ΠΕΧΩΔΕ, του Υπ. Αν., του Υπ. Εσωτ., του Υπ. Οικ., του Υπ. Γεωργ., του Υπ. Υγ., της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ, του Βιοτεχν. Επιμελητηρίου, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, του ΣΕΒ, της ΣΕΣΜΕ, των καταναλωτικών οργανώσεων, δύο εκπρόσωποι από τις Ενώσεις Βιομηχανιών υλικών (γυαλιού, οικιακών συσκευών, κλπ), και δύο εκπρόσωποι από τις συμβουλευτικές επιτροπές που θα εναλλάσσονται ανάλογα με το θέμα.

β. Συμβουλευτικές επιτροπές δημιουργούνται για ειδικά θέματα. Έργο τους είναι η ενημέρωση, γνωμοδότηση προς το Δ.Σ. ανάλογα με το θέμα. Αποτελούνται ανάλογα με το θέμα από εκπροσώπους ενδιαφερόμενων φορέων, όπως Ενώσεις Βιομηχανιών γυαλιού, χαρτιού, αλουμινίου, σιδήρου, πλαστικών, οικιακών συσκευών, ορυκτελαίων, φαρμάκων, του ΣΕΒ, ΣΕΣΜΕ, Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των Ενώσεων Καταναλωτών, Φορέων Ανακύκλωσης ή απαλλακτικής διαχείρισης, της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης κ.λ.π.


ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(εταιρίες ανακύκλωσης συστήνουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιώτες, φορείς ή συνεργασίες ιδιωτών / Ο.Τ.Α.)

 • λειτουργούν στο πλαίσιο και με τους όρους που καθορίζει η σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
 • αναλαμβάνουν τη συλλογή των επαναχρησιμοποιούμενων ή/και ανακυκλώσιμων υλικών και τα παραδίδουν σε κέντρα αξιοποίησης ή ανακύκλωσης που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό,
 • επιχορηγούνται μετά από διαγωνισμό για κάθε τόνο υλικών προς αξιοποίηση ή ανακύκλωση με ποσό που φθάνει μέχρι το 50%του κόστους συλλογής και διάθεσης αντιστοίχως ενός τόνου απορριμμάτων,
 • μπορούν να εφοδιάζονται με τεχνικό εξοπλισμό (οχήματα, κάδους, πρέσες, κλπ) με τη μέθοδο λίζινγκ από τον Ο.Α.Α. που παρακρατεί για το σκοπό αυτό αναλογικά από την επιδότηση,
 • είναι υποχρεωμένοι να υπερκαλύπτουν τους στόχους που θέτει η εθνική πολιτική για τη μείωση και ανακύκλωση απορριμμάτων για να εισπράτουν την επιδότηση Ο.Τ.Α.
 • μπορούν να σχηματίζουν μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους Ο.Τ.Α. ή/και φορείς ή/και ιδιώτες Εταιρίες Ανακύκλωσης,
 • εξειδικεύουν τους στόχους της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής για τα απορρίμματα και διαμορφώνουν σχέδια και προγράμματα δράσης,
 • βελτιώνουν το έργο τους στον τομέα καθαριότητας με την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού και δυναμικού για τη διαχείριση μικρότερου όγκου απορριμμάτων που θα επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης κι ανακύκλωσης απορριμμάτων από το παράλληλο δίκτυο συλλογής υλικών προς ανακύκλωση,
 • διαφοροποιούν τα τέληκαθαριότητας ανάλογα με την επίτευξη ή όχι των ποσοτικώνκαι ποιοτικών στόχων, μειώνοντάς τα αναλογικά σύμφωνα με την εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνεται από τη μείωση του όγκου των προς τελική διάθεση απορριμμάτων,
 • ανταποκρίνονται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και ποιοτικές απαιτήσεις των πολιτών, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας του περιβάλλοντος.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΕΜΠΟΡΙΟ

 • συμμετέχουν στην λειτουργία του Ο.Α.Α.,
 • καθορίζουν σε μακροχρόνια βάση την πολιτική τους στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδιασμού για τη μείωση και ανακύκλωση απορριμμάτων (σχεδιασμός προϊόντων, μάρκετινγκ, ανάλυση κύκλου ζωής, μείωση αποβλήτων, περιβαλλοντική διαχείριση),
 • τροποποιούν την παραγωγική διαδικασία και τη διακίνηση των προϊόντων συμμορφούμενοι με την εθνική και κοινοτική πολιτική,
 • χρεώνουν τα προϊόντα ή με τέλος εγγυοδοσίας ή με τέλος ανακύκλωσης / πράσινο φόρο που αποδίδεται ή στον καταναλωτή (τέλος εγγυοδοσία) ή στον Ο.Α.Α. (τέλος ανακύκλωσης / πράσινο φόρο) για τη δημιουργία δικτύων συλλογής κι αξιοποίησης των υλικών και προϊόντων ώστε να μην καταλήγουν στα απορρίμματα.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ, κ.λπ.

 • εξασφαλίζουν σε μακροχρόνια βάση πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας,
 • σχεδιάζουν την επενδυτική πολιτική τους γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού σε μακροχρόνια βάση,
 • έχουν πρόσβαση σε επιδοτήσεις και οικονομικά εργαλεία, υπόκεινται σε κίνητρα κι αντικίνητρα για την ομαλή προσαρμογή στις απαιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής,
 • επιβίωση μέσα σε μία έντονα ανταγωνιστική και μεταβαλλόμενη αγορά (π.χ. η χαρτοβιομηχανία χάνει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στην ελληνική αγορά).


ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η κοινωνία έχει οφέλη, όπως:

 • δημιουργία σταθερών και κοινωνικά χρήσιμων θέσεων εργασίας,
 • προστασία περιβάλλοντος,
 • μείωση συναλλάγματος για εισαγωγές πρώτων υλών,
 • βελτίωση της ποιότητας ζωής,
 • μείωση παραγόμενων απορριμμάτων

αλλά και υποχρεώσεις, όπως είναι η συμμετοχή σε προγράμματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, αξιοποίησης κι ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Ο Ο.Α.Α. αποκτάει αρχικό κεφάλαιο 25 δισ. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, και συγκεντρώνει πόρους από την επιβολή τελών ανακύκλωσης κ.λπ. της τάξης των 50 δισ. τον χρόνο, για παράδειγμα από:

 • 10 δρχ/κιλό χαρτιού, σύνολο 8.000.000.000 δρχ,
 • 10 δρχ/πλαστικό μπουκάλι, σύνολο 8.000.000.000 δρχ.
 • 10 δρχ/αλουμινένιο ή μεταλλικό δοχείο, σύνολο 16.000.000.000 δρχ.
 • άλλα 18 δισ. από μπουκάλια μιας χρήσης, συσκευασίες χυμών, γάλακτος, απορρυπαντικών, μπαταρίες, κ.λπ.

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Στην Αττική για παράδειγμα είναι αναγκαία η δημιουργία 4-6 κέντρων ανακύκλωσης όπου θα καταλήγουνμετά από χωριστή συλλογή για περαιτέρω διαλογή ανακυκλώσιμα υλικά. Τα Κέντρα Διαλογής κι ανακύκλωσης θα δημιουργηθούν με αρχική χρηματοδότηση του Ο.Α.Α. και παραχώρησή τους μετά από διαγωνισμό σε φορείς ανακύκλωσης με συμβόλαια 5ετούς διάρκειας και με τους όρους που θα περιγράφονται στην εθνική πολιτική για τη μείωση κι ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr