ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗΣΈνα από τα σημαντικότερα και διαρκώς οξυνόμενα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σημερινές κοινωνίες είναι, τα απορρίμματα και η πολιτική της διαχείρισής τους. Οι διαστάσεις του προβλήματος αυτού έχουν μεγενθυθεί τις τελευταίες δεκαετίες διότι, έχουν αλλάξει τα πρότυπα των κοινωνιών, με επακόλουθα τον συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτισμό, την αλματώδη αύξηση των υλικών συσκευασίας και την αλόγιστη χρήση τοξικών ουσιών. Κυρίαρχη δε τάση είναι, ότι η αυξανόμενη παραγωγή και κατανάλωση αγαθών υποδηλώνουν υψηλό βιωτικό επίπεδο, αγνοώντας παντελώς την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο ό,τι αφορά τη ρύπανση εδάφους, νερού, αέρα, όσο και τις καταναλούμενες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας.

Βάσει λοιπόν, της προαναφερόμενης επικρατούσας λογικής, ο άνθρωπος έχει μόνο μία παθητική μη ενεργή θέση, αυτή του καταναλωτή, χωρίς να αντιλαμβάνεται και το επακόλουθο πρόβλημα των απορριμμάτων, διότι ποτέ, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, δεν είχε ενημερωθεί για το πώς παράγονται αυτά τα απορρίμματα, με συνέπεια, το πρόβλημα να διογκωθεί και εξ αιτίας αυτού να δημιουργηθούν νέα δεδομένα, αντιλήψεις, νοοτροπίες. Τα δεδομένα αυτά, έθεσαν τα θεμέλια, για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλα τα στάδια παραγωγής απορριμμάτων, δηλαδή τη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντικά και κοινωνικά ορθολογική διαχείρισή τους αλλά και για την ταυτόχρονη ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών που θα αποφέρει την αφύπνιση συνειδήσεων, την αρμονία του ανθρώπου με το περιβάλλον και τελικά τη βελτίωση αυτής της ίδιας της ποιότητας ζωής μας. Στη δε όλη διαδικασία που θα αποφέρει και τη μείωση των απορριμμάτων, εμπλέκονται η παραγωγή και το εμπόριο, οι πολίτες με τους συλλόγους τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ΜΜΕ, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκπαίδευση και γενικά οποιοσδήποτε από όποια θέση και αν βρίσκεται.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι χωρίς τη συμμετοχή του κοινού, κανένα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων δε θα δύναται να εφαρμοσθεί, η οποία συμμετοχή βεβαίως προϋποθέτει ένα περιεκτικό πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ενεργοποίησης. Το δε πρόγραμμα, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο. Για το λόγο αυτό, παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά, υπό μορφή πίνακα, μία ολοκληρωμένη πρόταση, μέσω της οποίας θα μπορούν να επιτευχθούν οι μέθοδοι για την ενημέρωση των πολιτών.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ειδική επιτροπή διαχείρισης του έργου

Ομάδα αντιπρο- σώπων από τα άμεσα ενδιαφερό- μενα όργανα, δη- λαδή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ΜΜΕ

Εποπτεύει την διαδικασία εφαρ-μογής του προ-γράμματος. Δίαυ-λος επικοινωνίας μεταξύ των πολι-τών προβλέπουν τις αντιδράσεις. Είναι οι ομάδες ο-μόφωνων απο-φάσεων.

Απαιτούνται ικα-νά άτομα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επι-τροπών. Απαραί-τητες οι επεξηγή-σεις για τις απο-φάσεις.

Ερευνητικές ομάδες και ομάδες εργασίας

Μικρές διαλλεκτι-κές ομάδες για να προβλέπουν τις αντιδράσεις του κοινού και να ολοκληρώνουν ένα στόχο. Οργα-νώνονται από έναν συντονιστή.

Προβλέπουν τεκ-μηριωμένα τις α-ντιδράσεις των πολιτών στα εκά-στοτε ζητήματα, τις συναισθηματι-κές αντιδράσεις και την αξιολόγη-ση των κριτηρίων επιλογής μίας θέσης.

Προβλέπει ενδε-χόμενες αντιδρά-σεις (όχι το ποσο-στό όμως του πληθυσμού που θα έχει όμοιες α-ντιδράσεις). Μπο-ρεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια καθοδήγησης του κοινού.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή

Ένα ευρέως δια-φημιζόμενο νού-μερο τηλεφώνου για ενημέρωση και επίλυση των αποριών.

Δίνει την αίσθηση «του δικού μας ανθρώπου», πλη-ροφορεί και ταυ-τόχρονα κατα-γράφει τυχόν αντιρρήσεις.

Στο τηλεφωνικό κέντρο απαιτού-νται υπεύθυνα άτομα για την πληροφόρηση.

Συνεντεύξεις

Προσωπικές συ-νεντεύξεις με σημαίνοντα δημό-σια πρόσωπα ή υπεύθυνους συλ-λόγων και οργανι-σμών.

Για την πρόβλεψη νέων θέσεων και απόψεως ή αντι-δράσεων των ομάδων σε μία απόφαση. Εκτιμά την εξέλιξη του προγράμματος.

Απαιτούνται άτομα.

Συναντήσεις

Λιγότερο τυπικές μέθοδοι για να παρουσιάσει το κοινό θέσεις, απορίες, κλπ.

Ακούγονται οι απόψεις του κοι-νού κατά ενότη-τες. Μπορούν να δομηθούν, ώστε να παρεμβαίνουν οι μικρές ομάδες.

Περιορίζεται ο διάλογος. Πιθα-νόν να ανακοινώ-νονται υπερβολι-κές θέσεις. Απαι-τούνται άτομα για να προετοιμά-σουν την συνά-ντηση. Άβολες για το μεγάλο κοι-νό.

Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης.

Ένα επεξεργα-σμένο ερωτημα-τολόγιο απευθυ-νόμενο σε μία επιλεγμένη ως αντιπροσωπευτι-κή μερίδα του κοινού.

Παρέχει μια ποσοτική εκτίμη-ση της γενικής κοινής γνώμης.

Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώ-μης, σε δεδομένη χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα ίσως αλλάξουν με το πως εξελίσσε-ται η όλη διαδικα-σία. Προϋποθέτει ότι όλες οι από-ψεις είναι ισότιμες για μία απόφαση. Απαιτεί χαμηλό κόστος και επαγ-γελματικό σχεδι-ασμό.

Συνοπτική ενημέρωση.

Προσωπική πα-ρουσίαση του προγράμματος σε ενδιαφερόμενα δημόσια πρόσω-πα και ομάδες ή σε υπεύθυνους συλλόγων και οργανισμών για την ανάλυση των χαρακτηριστικών, την πληροφόρη-ση σε βάθος (χρήση slides) ή για επίλυση αποριών.

Πληροφόρηση λε-πτομερής. Προϋ-πολογίζει τις αντι-δράσεις πριν δημοσιευτεί ένα θέμα. Επαγρυ-πνά τους ενδια-φερόμενους αν-θρώπους για θέ-ματα που τους αφορούν.

Απαιτεί χρόνο.

Παρουσίαση στα ΜΜΕ

Σύντομη παρου-σίαση στους δη-μοσιογράφους στους οποίους μοιράζεται ταυτό-χρονα, συνήθως έντυπο με σχόλια του παρουσια-στή. Αναλύσεις επί των θεμάτων. Επακολουθεί χρονική περίοδος ερωτήσεων-απα-ντήσεων.

Επικεντρώνει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στο συγκε-κριμένο θέμα. Κατά την μετάδο-ση της δημοσιο-ποίησης σε ορι-σμένες περιστά-σεις, μπορεί να παρεμβαίνει το κοινό ή παράλλη-λα να ψηφίζει για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Ενδε-χομένως να επι-κεντρωθεί το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι δημοσιογρά-φοι θα ανταπο-κριθούν στην πρόσκληση αν το δημοσιοποιούμε-νο θέμα είναι άξιο ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να ε-λεγχθεί το πως παρουσιάζεται το θέμα, γι’αυτό πρέπει να είναι πλήρως τεκμηρι-ωμένο. Πιθανώς να παρεμβαίνει το κοινό ενδιάμε-σα και περιστασι-ακά δημιουργώ-ντας οξύνσεις.

Δελτία ενημέρωσης.

Συνοπτική περι-γραφή για την ε-ξέλιξη του προ-γράμματος. Συνή-θως εκδίδεται σε χρονικά διαστή-ματα, όπου συν-τρέχουν κρίσιμα γεγονότα και αποστέλλονται σε όλους όσους έχουν ενδιαφερ-θεί.

Παρέχουν περισ-σότερες πληρο-φορίες στο κοινό που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του, από όσες παρου-σιάζονται μέσω των ΜΜΕ. Εκδί-δονται συχνά για να ενημερώσουν για το θέμα, επερχόμενης της δημόσιας συζή-τησης ή ενός σημείου καμπής. Επίσης διευκρινί-ζουν τα επιμέ-ρους στάδια ενός μεγάλου προ-γράμματος.

Απαιτείται προ-σωπικό και χρή-ματα για την προ-ετοιμασία, εκτύ-πωση και απο-στολή. Τα αναφε-ρόμενα θέματα πρέπει να είναι αξιόπιστα, γιατί αλλιώς το δελτίο ενημέρωσης θα θεωρηθεί προϊόν δημοσίων σχέσε-ων για προπα-γάνδα.

Καταχωρήσεις στον Τύπο- Διαφήμιση

Ένα πακέτο πλη-ροφοριών που δι-ανέμεται στους δημοσιογράφους, ως ενσωματωμέ-νο έντυπο. Επί χρήμασι ή και δωρεάν αποκτώ-μενος χώρος στον τύπο ή χρό-νος σε ραδιοτη-λεοπτικά μέσα.

Λαμβάνεται από όλους τους δημό-τες με σημαντικές πληροφορίες για τις ανάγκες του προγράμματος και τις υπό σκέψη εναλλακτικές θέ-σεις. Αποτελε-σματικό για την ανακοίνωση συ-ναντήσεων ή καί-ριων αποφάσεων και την προβολή. Το θέμα παρου-σιάζεται, όπως επιθυμεί η επι-τροπή.

Απαιτείται προ-σωπικό και χρή-ματα. Μπορεί ό-μως να σελιδο-ποιηθούν όπως οι εφημερίδες. Πιθανώς να δη-μιουργηθούν αρ-νητικά σχόλια για σπατάλη δημόσι-ου χρήματος. Για την τηλεόραση εί-ναι επιπρόσθετο το υπέρογκο κό-στος παραγωγής της διαφήμισης. Αν είναι δωρεάν, δεν είναι σίγουρο ότι θα μεταδο-θούν, σε ώρες υ-ψηλής ακροαμα-τικότητας.

Δελτίο Τύπου.

Ένα πακέτο πλη-ροφοριών που δι-ανέμεται στους δημοσιογράφους.

Επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του τύπου στο πρόγραμμα. Πα-ρέχει λεπτομερείς πληροφορίες που οι εκδότες χρησι-μοποιούν για μελ-λοντικά άρθρα.

Εκτός του ότι μπορεί να αγνο-ηθεί έχει ελάχιστα μειονεκτήματα. Δεν ελέγχεται το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία.


Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr