ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Η εταιρία ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. πραγματοποίησε για λογαριασμό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. έρευνα ανάμεσα και στους μαθητές (δείγμα 800 μαθητών και μαθητριών) των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία των Δήμων και Κοινοτήτων στους οποίους λειτουργεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.. Η έρευνα έγινε τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1995.

Πίνακας 1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Μαθητές

50,5

Μαθήτριες

49,5

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

4η Δημοτικού

15

5η Δημοτικού

17

6η Δημοτικού

18

1η Γυμνασίου

15

2α Γυμνασίου

19

3η Γυμνασίου

17

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Μαθητών Δημοτικού

50

Μαθητών Γυμνασίου

50

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Νοτιοανατολική Αττική

43

Δυτική Αττική

39

Περιοχές Πειραιά

18

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πολλά παιδιά δεν έχουν πάει ακόμη χαρτί στους κάδους για την ανακύκλωση γιατί…

Απάντηση

Ποσοστό %

Δεν το ξέρουν

19,6

Δεν τους ενδιαφέρει

24,6

Δεν έχει κάδους

11

Έχουν απογοητευθεί

4,6

Δεν ξέρουν τι να κάνουν

15,1

Απλώς δεν έτυχε/αμέλεια/το ξεχνούν

16,2

ΔΑ/ΔΑ

8,9

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 η αδιαφορία συγκεντρώνει το σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως εάν προστεθούν τα ποσοστά των μαθητών που απάντησαν ότι δεν το ξέρουν και ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, η έλλειψη συνεχούς και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προκρίνεται σε πρώτο αίτιο μη συμμετοχής.

Οι 9 στους 10 μαθητές (92%) εξέφρασαν την επιθυμία τους να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ανακύκλωση από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 3% απάντησε ότι ξέρει αρκετά για την ανακύκλωση και η αδιαφορία περιορίζεται μόνο στο 3,2% του μαθητικού πληθυσμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας στους μαθητές συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

 • Η προστασία της φύσης αποτελεί για τους μαθητές αξία καθολικής αποδοχής.
 • Οι μαθητές πιστεύουν ότι οι μεγαλύτεροι δεν τους μιλούν όσο πρέπει για την προστασία του περιβάλλοντος και επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση από το σχολείο.
 • Το 91% έχει ακούσει για την ανακύκλωση των σκουπιδιών.
 • Το 82% έχει ακούσει για το πρόγραμμα «ΚΑΝ’ΤΟ ΚΑΙ ΣΥ»
 • Το 66% γνωρίζει ότι το «ΚΑΝ’ΤΟ ΚΑΙ ΣΥ» είναι πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού.
 • Το 33% έχουν συμμετάσχει στην ανακύκλωση χαρτιού, τόσο στο σχολείο όσο και σε άλλα σημεία συλλογής.
 • Το 2% έχει συμμετάσχει πάνω από 10 φορές.
 • Διαπιστώνεται μία – συμβολικού χαρακτήρα και όχι μόνιμης βάσης – συμμετοχή.
 • Πρόθεση συμμετοχής εκφράζουν το 75% των μαθητών.
 • Αντιλαμβανόμενοι λόγοι μη συμμετοχής (για τους συμμετέχοντες) είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, για τους μη συμμετέχοντες οι έλλειψη ενημέρωσης.
 • Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός ενημερωτικών ενεργειών στο θέμα της συμμετοχής αποτελεί σημείο αιχμής στις μελλοντικές δραστηριότητες του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
 • Στην διαπιστούμενη καλή έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος αξίζει και η ανάλογη αποτελεσματική συνέχεια.


  Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
  Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr